قابلیتها و توانمندیها

قابلیتها و توانمندیها

 
✔ برگزاری کانون های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ایی دستگاه های اجرایی (انفرادی-گروهی)
 
✔ بهره مندی از کادری توانمند و متخصص در حوزه آموزش و بهسازی
 
✔ رعایت الزامات استاندارد آموزشی ایزو 29990 در ارائه خدمات آموزشی
 
✔ ارائه خدمات آموزشی مطابق با استانداردهای جهانی
 
✔ کنترل مداوم کیفیت آموزشی در طول برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی
 
✔ استفاده از الگو ها و روش های نوین در ارزیابی اثربخشی آموزشی
 
✔ ارائه گزارش های تخصصی در خصوص ارزیابی دوره، کارگاه و سمینار آموزشی
 
✔ استفاده از روش های نوین یادگیری در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
 
✔ بهره گیری از اساتید با تجربه، متخصص و عملیاتی
 
✔ ارزیابی میزان انتقال یادگیری فراگیران به محیط شغلی
 
✔ ارزیابی هزینه- فایده دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی

ما را دنبال کنید