کارگاه آموزشی تکنیک های بازاریابی و فروش با رویکرد مدیریت کسب و کار