اثربخشی آموزشی

اثربخشی آموزشی

مشاوره و پژوهش

اثربخشی آموزشی

      هدف‏ نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است لذا بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان لازمه فرآیند آموزش می‌باشد و با این قسمت است که حلقه آموزش تکمیل می‏گردد. در حقیقت ارزیابی اثربخشی دوره‏های آموزشی آیینه‏ای فراهم می‌آورد تا از یک سو، مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن‏تر از چگونگی کم و کیف فعالیت‏های آموزشی بدست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزش سازمان را مجهز می‏کند تا نسبت به جنبه‏های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا نمایند و از این طریق به اثر بخش نمودن برنامه و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی مدد رسانند. بنابراین شناخت و به کار گیری ساز و کارهای سنجش اثربخشی دوره های آموزشی و نشان دادن پیامد های آن برای جامعه‏ی سازمانی، از جمله ضروریات یک برنامه ریزی جامع آموزش و بهسازی نیروی انسانی است. به همین منظور شرکت توان آفرین وستا امکان ارزیابی اثربخشی دوره های شما مشتریان عزیز را بر اساس الگوهای ذیل فراهم می آورد.
 
مدل انتقالی هالتون
الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک  
الگوی ارزیابی سیپ(CIPP)
مدل رويلر و گلدشتاين(Rouiller & Goldstein)
مدل ماتيو و مارتينو(Mathieu & Martineau)
 

 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید