سمینارهای برگزار شده

سمینارهای سال 1402

آشنایی با آخرین تغییرات ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در قراردادهای پیمانکاری و EPC
1402/03/01
1402/03/01

کارگاه آموزشی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

بر اساس قانون ماده 110 مالیاتهای مستقیم ...
1402/04/01
1402/04/01

ما را دنبال کنید