کارگاه آموزشی تکنیک های فروش و بازاریابی با رویکرد مدیریت کسب و کار

کارگاه آموزشی تکنیک های فروش و بازاریابی با رویکرد مدیریت کسب و کار (مطالب عمومی)

کارگاه آموزشی تکنیک های فروش و بازاریابی با رویکرد مدیریت کسب و کار مورخ 27 بهمن ماه با ارائه دکتر کامران صحت

تکنیک های فروش با رویکرد مدیرت کسب و کار

شما هم نظر دهید