اهداف کانون ارزیابی شایستگی

اهداف کانون ارزیابی شایستگی

پیاده سازی کانون های ارزیابی و توسعه همانند تمامی ابزارها و تکنیک های مدیریتی و روش های بهبود، مستلزم وجود برخی آمادگی ها و پیش زمینه ها در سازمان ذیربط است بسیاری از این فعالیت ها به دلیل متناسب نبودن با نیازهای سازمان، عدم مطالعه کافی، فقدان بسترهای سازمانی لازم، تقلید محض از سازمان های مشابه و نیز بهره برداری تشریفاتی از آن، شکست خورده یا به نتایج و دستاوردهای مورد انتظار نائل نمی شوند. بنابراین پس از شناسایی و تعریف شایستگی ها، سازمان ها در انتخاب و انتصاب افراد به منظور ارتقای مطلوب عملکرد سازمان می توانند به سراغ نیروهایی بروند که به شاخص های مورد نظر در مدل شایستگی شان نزدیکتر هستند و بدین ترتیب فرآیند انتخاب و به کارگیری افراد، از کارایی بیشتری برخوردار خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم پاسخ سریع به تهدیدها و فرصت های عصر حاضر، نیاز سازمان ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار شده است اهمیت جایگاه و نقش سطوح مختلف مدیران به عنوان طراحان، هدایت گران و اداره کنندگان اصلی در تحق اهداف و بهره وری سازمان ها بر کسی پوشیده نیست و فقدان مدیران برخوردار از شایستگی های لازم بی شک باعث اختلال در سیستم و هدر رفتن سرمایه ها خواهد شد. از همین رو به کارگیری نظام های مؤثر انتخاب، جذب و نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار است؛ چراکه مدیران به عنوان اصلی ترین افراد تصمیم گیرنده در مواجهه با مسائل مختلف درون و برونسازمانی، نقش بسزا و تعیین کننده ای را در موفقیت یا حتی شکست سازمان ایفاء می نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف کانون ارزیابی:

کانون های ارزیابی  به منظور تحقق اهداف متعددی به کار می روند،مهم ترین دلایل استفاده از کانون های ارزیابی جذب، انتصاب، حفظ و توسعه کارکنان است.

سازمان های موفق مدیران میانی و ارشد و حتی کارشناسان خود را با توجه به بازخورد کانون ارزیابی به کار می گمارند.

با اجرای مناسب کانون های ارزیابی بر اساس مدل شایستگی های خاص سازمان می توان به اهداف زیر دست یافت:

  • اطمینان از شایستگی افرادی که در پست های کلیدی سازمان جذب یا حفظ شده اند.
  • کشف استعدادهای رشد و توسعه در میان کارکنان و قرار دادن ایشان در برنامه های جانشینی.
  •  ایجاد و تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایستگی ها در اعضای سازمان.

از ابزار مهم درانتخاب مدیران در طول 25 سال گذشته کانون های ارزیابی بوده است، یکی از مهمترین علل این موفقیت، این است که قابلیت پیش بینی بسیار بالایی دارند.

از دیگر اهداف کانون ارزیابی، افزایش کارایی فرآیندهای مدیریت استعداد است.

آزمون ها و فعالیت های کانون ارزیابی برای سه هدف اصلی مورد استفاده می گیرند:

  • پیش بینی رفتار آینده برای تصمیم گیری بهتر در مورد استعداد
  • تشخیص نیازهای توسعه ای
  • آماده سازی کارکنان بالقوه

 

ما را دنبال کنید