سمینارهای آتی

سمینارهای آتی

آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن

آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آننحوه برخورد با افراد دشوار

نحوه برخورد با افراد دشوارکارگاه تخصصی نرم افزار کامفار

کارگاه تخصصی نرم افزار کامفارمهندسی انبارها

مهندسی انبارهااظهار نامه مالیاتی

اظهار نامه مالیاتیکارگاه آموزشی قانون تامین اجتماعی

کارگاه آموزشی قانون تامین اجتماعیمدیریت روابط عمومی مدرن

مدیریت روابط عمومی مدرنمدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

 

مدیریت روابط عمومی شرکت توان آفرین وستا

ما را دنبال کنید