دپارتمان های آموزشی : منابع انسانی و آموزش

Human Resources and Trainingدپارتمان منابع انسانی و آموزش

عناوین دوره های دپارتمان

اتوماسيون اداري در وظايف دبيرخانه
محتوای دوره اثر بخشي آموزشي در چارچوب مدل ROI
ارتقا و حفظ كرامت انساني در نظام اداري
ارتقاء قابليت هاي استخدام پذيري
ارزیابی قابلیت‌ها و استخدام منابع انسانی
ارزيابي عملكرد سازماني
استاندارد آموزشي ايزو 10015
اصول جانشين پروري
اصول مهارت‌های ارتباطی مدیران
اصول و فنون خبرنویسی
اصول و مباني تجزيه و تحليل مشاغل
آشنایی با اصول و فنون تشریفات و استانداردهای مربوطه
آشنايي با چهره هاي جديد سازمان در قرن21
آموزش روسای دفاتر مدیران
آموزش روساي دبيرخانه
آموزش مدرسان حرفه اي TTT
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
مديريت منابع انساني HRM
برنامه ريزي استراتژيك آموزشي
پروپوزال نويسي
پيشگيري از جرم ، تخلف و سلامت اداري
تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد آموزشیISO 2999
تكنيكهاي سنجش اثر بخشي آموزشي
توسعه تيم و كار تيمي در سازمان
جاسوسی در سازمان‌ها
ارزيابي عملكرد سازماني
مديريت اموركاركنان (كارگزيني پرسنلي)
مديريت بهره وري
جبران خدمات كاركنان
ابزارهاي موثر در مديريت آموزش
مديريت منابع انساني پيشرفته
طراحي و پياده سازي كانون هاي ارزيابي شايستگي
تكنيكهاي مصاحبه اثربخش
مربي گري عملكرد(Performance Coaching)​
طراحي نظام شايستگي
تفكر سيستمي در طراحي فرايندهاي مديريت منابع انساني
طراحي نظام پيشنهادات و مشاركت منابع انساني
ارزشيابي مشاغل
آسيب شناسي منابع انساني و راهكارهاي بهبود
جامعه پذيري و اجتماعي كردن منابع انساني
طراحي مسير و كار راهه پيشرفت شغلي
نظام انگيزش منابع انساني
طراحي نظام جبران خدمت مبتني بر شايستگي و عملكرد
مهندسي و مديريت فرهنگ سازماني
تحليل و طراحي مجدد ساختار سازماني
جبران خدمت و حقوق و دستمزد
كليات قانون مديريت خدمات كشوري
آموزش روساي دبيرخانه
خانه داری
خلق ارزش در بنگاه ها (Value Creation)
رفتار سازمانی و برقراری ارتباطات رفتاری مؤثر
روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان
روشهاي تدريس سازماني
زبان بدن(Body Language)
سازمان استراتژي محور
سبد مهارتهاي ارتباطي
سخنراني حرفه اي
مدیریت سرپرستی مقدماتی و پیشرفته
سیستم اطلاع‌رسانی اداری (گردش و بایگانی مکاتبات)
آئین نگارش و مکاتبات اداری
سيستم هاي نوين پرداخت پاداش انگيزش و بهره وري
قانون كار و تامين اجتماعي
منتورينگ (Mentoring)
آيين دادرسي كار در هيئت هاي تشخيص حل اختلاف وزارت كار
طبقه بندي مشاغل
چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي
شايستگي هاي مديريت آموزش
تجزيه و تحليل شغل با روش O'NET
تكنيكهاي نيازسنجي آموزشي
كارگاه توسعه و كار تيمي در سازمان ها
مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني
گردش مكاتبات و اصول بايگاني
برنامه ريزي و جابجايي شغل (Job Rotation)
طراحي محتوا و بودجه بندي آموزش
فنون حل مسئله
مديريت خدمات كشوري
تدوين استراتژي هاي آموزشي
كاهش استرس شغلي (با آموزش تمرينات آرام بخش)
اصول مدیریت و سرپرستی
طراحي مسير رشد شغلي كاركنان – كار راهه شغلی
آيين دادرسي كار در هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار
مدیریت کارگزینی و امور پرسنلی
مديريت رفتار گرا
مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني
مهارتهاي مديريتي
هتلداری
برنامه ريزي اجرايي آموزش ضمن خدمت كاركنان
جذب وبرنامه ریزی شغلی کارکنان 
مديريت مشاركتي
كارمنديابي و كانال هاي تامين اثربخشي منابع انساني
جذب، استخدام و شايسته گزيني
توسعه و توانمندسازي در قانون مديريت خدمات كشوري
ضرورتهاي هوش هيجاني و مديريت احساسات خود و ديگران در مناسبات سازماني
آموزش روساي دفاتر مديران
روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان