دپارتمان های آموزشی : مدیریت کیفیت

Quality Managementدپارتمان مدیریت کیفیت

عناوین دوره های دپارتمان

تشریح الزامات و مستند سازی  ISO 9001:2008
ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009
مدیریت کیفیت جامع TQM
آزمايشگاهها مبتني بر استاندارد (ISO/IEC 17025:2005)
آشنایی با مدیریت کیفیت جامع و نحوه طرح ریزی به کمک TQM
استانداردISO/IEC 17025:2005
آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
تشريح الزامات و مستند سازي (ISO 14001:2004)
تشريح الزامات و مستند سازي ISO 22000:2005
تشريح الزامات و مستند سازي HACCP
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی  ISO/TS 16949:2009
ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009
APQP    ( طرح ريزي پيشاپيش كيفيت محصول )
PPAP( فرايند تاييد قطعه توليدي )
QFD(توسعه عملكرد كيفي)
FMEA( تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن )
SPC( کنترل فرایند آماری )
MSA(تجزیه و تحلیل سیستم آماری )
Benchmarking(الگوبرداری سیستماتیک )
VE(مهندسی ارزش)
7Tolls(هفت ابزار)
روشهای حل مساله
استاندارد ISO 10014 ( خاص مدیران مالی و حسابداری)
مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی  QS 9000
تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت EUM
ریشه یابی خطاها و عدم قطعیت در اندازه گیری (EUM)
مهندسی ارزش VE
نظام آراستگی سازمان(5S)
سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)
ممیزی محصول به روش SQFE
طراحی برای شش سیگما DFSS
کمربند سیاه Black Belt
کمربند سبز Green Belt
آشنایی با شش سیگما
6سیگما متدولوژی تحول سازمانی
آشنايي با قوانين و مقررات زيست محيطي
عوامل رواني در محيط كار بر اساس OHSAS 18002:2008
تشريح الزامات سيستم مديريت انرژي بر اساس BS EN 16001:2009
تشريح الزامات و مستندسازي ISO 14001:2004
تشريح الزامات و مستندسازي OHSAS 18001:2007
مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي بر اساس BS EN 16001:2009
سيستم مديريت انرژي مبتني براستاندارد ISO 50001:2011
طراحی آزمایش ها ( DOE )
مهارت های پیشرفته ممیزی
تکنیک های سنجش بهره وری در سازمان
اندازه گیره بهره وری سرمایه
تشریح الزامات استاندارد
تغییرات FMEA و APQP براساس ویرایش 2008
ریشه یابی خطاها و عدم قطعیت در اندازه گیری (EUM)
خود ارزیابی براساس مدل EFQM
مدیریت پاسخگویی اجتماعی بر اساس استاندارد SA 8000
مدیریت کیفیت انفجاری BQM
مدیریت فرایند ها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی
تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم HSE-MS
مستندسازی و ممیزی با استاندارد ISO 29000:2003
تشریح الزامات و مستندسازی OHSAS 18001:2007
آشنايي با تکنیک های ارزیابی  ریسک FTA, HAZOP, What
ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007
مفاهيم و مدل هاي تعالي سازماني
آشنايي با مدل EFQM(مدل جايزه بهره وري و تعالي سازماني )
آشنايي با تغييرات سال 2010  مدل اروپاييEFQM
آشنایی با روش هاي خودارزیابی ESTC
تربیت ارزیاب EATC   
تدوین اظهارنامه SDTC
تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
ممیزی داخلی ISO 9001:2008
سرمميزي ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA
مميزي داخلي ISO/TS 16949:2009
مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه IMS
سرمميزي سيستم مديريت يكپارچه IMS تحت اعتبار IRCA
آديت محصول به روش SQFE
ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005
دوره جامع تربیت مشاور سيستم مديريت كيفيت
الزامات و نحوه استقرار استاندارد آزمایشگاه های تشخیص طبی ISO 15189:2007
آشنایی با استاندارد 17020 و اصول بازرسی
ممیزی داخلي در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی بر اساس ISO/TS 29001:2010
طرح ریزی بهبود مستمر
مهندسی بهبود کسب و کار(BPR)
تشریح الزامات استاندارد آموزشی 10015 ISO
سیستم مدیریت آموزش بر اساس استاندارد ISO 29990
فنون آماری و تحلیل داده ها، استانداردISO/TR10017
طرح ریزی ، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S
تربیت مشاور استقرار نظام آراستگی سازمان 5S
کنترل آماری فرآیند SPC
گسترش عملکرد کیفیت QFD
آموزش نرم افزار MINITAB
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییISO 22000:2005
کنترل نقاط بحرانی HACCP
تربیت ممیز کیفیت خدماتSQM
بهبود مستمر (کایزن(
تعالیم دمینگ PDCA
سیستم مدیریت هزینه های کیفیت COQ
حلقه های کنترل کیفیت
کنترل آماری فرآیند SPC
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‏گیری MSA
تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
تکنیک خطا ناپذیری فرایندها (پوکا یوکه Pokka Yoke)
تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM
صحه گذاری روشهای آزمون
سرمميزي سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 با ثبت IRCA
تضمين كيفيت نتايج و صحه گذاري روش هاي آزمون كاليبراسيون
اصول مميزي سيستم هاي مديريت ISO19011:2011
آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت هوا و فضا AS/EN9100
دواير كنترل كيفيت QCC
كاليبراسيون تخصصي مبتني بر جرم - حجم -وزن
آشنایی با استاندارد تایید کیفیت محصول CE