دپارتمان های آموزشی : مدیریت عمومی

Public Managementدپارتمان مدیریت عمومی

عناوین دوره های دپارتمان

تكنيك هاي تصميم گيري
كارگاه توسعه و كار تيمي در سازمان ها
مهارت هاي ارتباطي و رفتارسازماني
منش مديريت
ارزيابي عملكرد سازماني
هوش و استعداد تحصيلي (GMAT)
مهارتهاي مديريتي
تفكر سيستمي
اصول تشريفات بين الملل
كارگاه آموزشي روش آينده پژوهي
مديريت عمومي
كارگاه آموزشي روش آينده
مديريت نوين روابط عمومي
مديريت استراتژيك
هوش هيجاني
مديريت نوين روابط عمومي
آشنایی با قوانین و دانش حقوقی برای مدیران
سازمان استراتژی محور
روانشناسی مدیریت
سازمان کار آفرین
اصول نوین سرپرستی
تکنیک های نوین مصاحبه
آینده پژوهشی با تکنیک سناریو سازی
مدیریت افراد ناسازگار و مشکل آفرین
مدیریت ارزش آفرینی در سازمان
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
سیتم های یکپارچه مدیریت
مدیریت استراتژیک در مسیر تعالی سازمان
آینده پژوهی راهبردی
مدیریت اخلاق در سازمان
پرورش مدیران و سرمایه­های انسانی و تحول جهانی سازمان
مدیریت نو آوری و کار آفرینی در سازمان
مدیریت مالکیت فکری درسازمان
دانش کاربردی مالی برای مدیران
اندیشه های نو در مدیریت
مدیریت بحران
اندیشه استراتژیک
سازمانهای کلاس جهانی
مدیریت و سازمان چابک
ایجاد و مدیریت اتاق های فکر درسازمان
ارتباطات رسانه اي در روابط عمومي
شيوه هاي كاربردي توليد پيام براي وسائل ارتباط جمعي
آشنايي با ويژگيهاي شركتهاي برتر دنيا
مديريت و سازماندهي شركتهاي هولدينگ
انديشه هاي نو در مديريت
مديريت بر مبناي هدف
مديريت با نگرش تطبيقي
مديريت و رهبري بر مبناي ارزشها
مديريت در سازمانهاي پيچيده
مديريت تغيير و تحول
مديريت منابع انساني
معماري سازماني
اصول و مباني سازماندهي
مديريت بهره وري به همراه كارگاه هاي تخصصي
سبد مهارت هاي نرم
رويكردهاي نوين مديريت دانش
مديريت استراتژيك و عملكرد سازماني
رفتارشناسي و ارتباطات پويا (مدلDISC)
كارت امتيازي متوازن (BSC)
مدیریت اقتضایی
مدیریت تغییر و تحول
اصول و مبانی سازماندهی
هوش هیجانی و کاربرد آن در ارتقاء عملکرد و بهره وری
مدیریت و بهبود فرآیند ها
روشهای ارزیابی سنجش و مدیریت عملکرد
مدیریت و مهندسی ارزش
مدیریت بحران
ایجاد و مدیریت پویایی در سازمان
مهارت های مذاکره موثر برای مدیران
سازمان ناب
اخلاق حرفه ای مدیران
دانش مدیریت پروژه برای مدیران
سازمان شاد و موفق
مدیریت و بهبود فرآیندها
مهارت های پیشرفته سرپرستی
تهیه نقشه استراتژی سازمان
تکنیک های محاسبه نرخ بهره وری سازمان
فنون خود ارزیابی مدیران
روشهای ارزیابی سنجش و مدیریت عملکرد
مدیریت دانش
ایجاد و مدیریت پویایی در سازمان
سازمان ناب
اخلاق حرفه ای مدیران
دانش مدیریت پروژه برای مدیران
سازمان شاد و موفق
مهارت های پیشرفته سرپرستی
تهیه نقشه استراتژی سازمان
نقش و وظايف روابط عمومي در سازمانها و واحدهاي صنعتي و خدماتي
مديريت روابط عمومي
افكارسنجي
اصول و مباني اطلاع رساني
تبليغات در روابط عمومي
نكات كاربردي و موثر در مكالمات تلفني
مديريت همايش ها
شيوه هاي كاربردي نظرسنجي
اصول و مباني نظارت و كنترل
مديريت ميزگردهاي عالي مديريتي
مديريت فروشگاهي
مديريت نگهداري و تعميرات
مديريت كارخانه
قوانين و مقررات ويژه مديران
استراتژيك و تفكر استراتژيك براي مديران
اصول و مباني مديريت، سازمان و رهبري
مديريت منابع انساني براي مديران
اقتصاد براي مديران و جهاني شدن
آشنايي با اصول بازرگاني براي مديران
مديريت فرايندهاي كسب و كار
مهارتهاي ضروري براي مديران
توسعه مهارتهاي ضروري مديران
حاکمیت شرکتی در انواع شرکتها
مسئولیت اجتماعی شرکتها
دبیر هیئت مدیره
روشهاي حل اختلاف كاركنان
رويكرديهاي نوين در مديريت سازمانهاي پيچيده
سبك رهبري و فضاي سازماني با بهره وري
ارزیابی عملکرد هیئت مدیره
مسئولیت اجتماعی در مدل تعالی سازمانی
مسئولیت اجتماعی شرکتی در عصر جهانی شدن