دپارتمان های آموزشی : روانشناسی

Psychologyدپارتمان روانشناسی

عناوین دوره های دپارتمان

کاربرد روانشناسی صنعتی سازمانی در مدیریت
اصول روانشناسی برای سرپرستان و مدیران
روانشناسی بهره‌وری
مدیران در نقش مشاور
اصول روانشناسی برای سرپرستان و مدیران
روانشناسی بهره‌وری
مدیران در نقش مشاور
شخصیت های دشوار و مدیریت آنها در سازمان
مهارتهای برقراری ارتباطات مؤثر و نفوذ بر دیگران
مهندسی رفتار ارتباطی (مهارتهای ارتباطی)
کاربرد روانشناسی در حل مشکلات نیروی انسانی
مدیریت استرس (واکسیناسیون استرس)
مدیریت تضاد و تعارض
مدیریت خشم
روانشناسی مصرف کننده و جذب مشتری
اصول و مبانی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری
آموزش مهارت های ده گانه ضروری در محیط کار
روانشناسی بازنشستگی
فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه روانشناسی
آشنایی با آزمونهای روانشناختی و کاربردهای آن
هوش هیجانی در سازمان
مدیریت اعتماد (فردی و سازمانی)
مدیریت فرهنگ سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی
تحول فکر و خلاقیت سازمانی
هدف گذاری و هدف گزینی
مدیریت خلاقیت و تکنیک های پرورش آن
خودشناسی مدیران
سلامت مدیران (شخصیت شناسی)
سبب شناسی رفتار کارکنان در سازمان
شیوه های ایجاد انگیزش در کارکنان
آشنایی با قابلیتهای مغز
روحیه سازی و مدیریت با نشاط
مدیریت رفاه و انگیزش کارکنان
روانشناسی برخورد
تغییر و اصلاح نگرشها در سازمان
مهارت های رشد و دگرگونی
تحلیل رفتار متقابل (TA)
معارف مربوط به سطوح عالی اعتماد به نفس (از جنبه فردی)
معارف مربوط به سطوح عالی اعتماد به نفس (از جنبه گروهی)
مدیریت سایبرنتیک (سیستم عصبی، فرمانشناسی در سازمان)
توانمند سازی روانی و خود شکوفایی مدیران
راز موفقیت و کامیابی
مدیریت در روابط و شخصیت شناسی زنان
روانشناسی عمومی
آسیب شناسی روانی
کاربرد در روانشناسی مدیریت
روانشناسی موفقیت
مهارت های زندگی
ارزشیابی شخصیت