رابطه فرسایش شغلی و رفتار اخلاقی در محیط کار

رابطه فرسایش شغلی و رفتار اخلاقی در محیط کار

مطالب عمومی
رابطه فرسایش شغلی و رفتار اخلاقی در محیط کار

در این مطلب از توان آفرین رابطه ی میان فرسایش شغلی و رفتار اخلاقی در محیط کار را در قالب یک مقاله برای شما عزیزان مطرح خواهیم کرد.

پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی رابطه فرسایش شغلی با رفتار اخلاقی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با سابقه کار 5 سال به بالا بودند که در 20 شهرستان استان مشغول کار بودند. با روش نمونه تصادفی، تعداد 256 نفر از 768 نفر جمعیت مورد مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل دو پرسشنامه استاندارد فرسایش شغلی و اخلاق کار بود که روایی آن با کسب نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرمافزار Spss نسخه 16 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که فرسایش شغلی در حد متوسط قابل ارزیابی است. در این بین، فقدان موفقیت فردی بیشترین، و مسخ شخصیت کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. همچنین رفتار اخلاقی افراد مورد مطالعه در حد متوسط قابل ارزیابی می باشد. در این بین، روابط سالم و انسانی در محل کار بیشترین امتیاز و دلبستگی و علاقه به کار کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. متغیرهای تعداد افراد تحت تکفل، فاصله محل زندگی تا محل کار، سن، سابقه کار و میزان حقوق کارکنان با رفتار اخلاقی دارای رابطه معنی دار نمی باشند. همچنین، سن افراد مورد مطالعه، تعداد افراد تحت تکفل، سابقه کار و میزان حقوق کارکنان با فرسایش شغلی، رابطه معنی دار دارند. ولی بین متغیر فاصله محل زندگی تا محل کار با فرسایش شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد. با این وجود، فرسایش شغلی کارکنان دارای یک رابطه منفی و معنی دار با رفتار اخلاقی آنان در محیط کار می باشد. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که فرسایش شغلی کارکنان با رفتار اخلاقی آنان در محیط کار ارتباط دارد. بنابراین، فرسایش شغلی و همچنین رفتار اخلاقی کارکنان در محیط کار، می تواند تأثیر دوجانبه و تقویتی بر یکدیگر داشته باشد.

عنوان مقاله : رابطه فرسایش شغلی و رفتار اخلاقی در محیط کار: مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

نویسندگان : 

 - زهرا عسگری - دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 - احمد عابدی سروستانی - استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 - محمدرضا محبوبی - دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید