الگو های نوین نیازسنجی آموزشی در سازمان ها

الگو های نوین نیازسنجی آموزشی در سازمان ها

مطالب عمومی
الگو های نوین نیازسنجی آموزشی در سازمان ها

نتایج پژوهشی نشان داده اند که جهت نیازسنجی نیازهای سازمانی کارکنان، الگوهای مناسب دارای شرایطی می باشند که در این مطلب آن ها را مطرح خواهیم نمود.

امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنواني يكي از استراتژي هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني و سازگاري مثبت با شرايط متغير قلمداد مي شود و از اين رو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقا و توسعه سازماني نمايان شده است. بديهي است اين فعاليت نيز مانند هر فعاليت سازماني ديگر مستلزم برنامه ريزي صحيح و اصولي بوده و نيازسنجي اولين اقدام در برنامه ريزي محسوب مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي ويژگي هاي يك الگوي نيازسنجي مطلوب و نيز مناسب ترين شرايط اجرايي، زماني، مكاني و كاربردي ترين الگوهاي نيازسنجي در سيستم بهداشت و درمان انجام شده است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي - پيمايشي است و در آن 80 نفر كه شامل 40 نفر مديران و معاونان شبكه ها و  40نفر كارشناسان ستادي و بهداشتي شبكه هاي بهداشتي و درماني در سطح استان اصفهان به صورت سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسشنامه اي كه روايي آن با روش روايي محتوا و پاياني آن با روش آزمون مجدد تاييد شده بود جمع آوري گرديد. داده ها با نرم افزار SPSS و با روش هاي آماري به صورت توزيع فراواني و انجام آزمون كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج پژوهش نشان داد كه براي نيازسنجي نيازهاي سازماني كاركنان، الگوهايي مناسب هستند كه داراي ويژگي هاي زير باشند: مفهوم نياز را به عنوان برداشت تركيبي و نيز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب بسنجد- منابع تعيين نياز، كاركنان شاغل در شبكه و آرمان ها و اهداف سيستم باشد- از ابزارهايي نظير پرسشنامه و مشاهده مستقيم استفاده شود- شناسايي نيازها در سطح منطقه و در سطح شغل و ملاك تعيين الگو، ميزان مشاركت كاركنان باشد- مناسب ترين شرايط زماني نيازسنجي در چند مرحله و مناسب تريني شرايط مكاني تجمع نمايندگان كاركنان در يك مكان خاص باشد - مناسب ترين شرايط اجرايي، تجمع نمايندگان در يك مكان خاص و تكنيك دلفي و كاربردي ترين الگوها، الگوهاي تركيبي و الگوهاي هدف - مجور باشد. نيازسنجي آموزشي اساسي ترين گام در برنامه ريزي آموزشي سيستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و تعيين نيازها براساس الگوها و تكنيك هاي دقيق، مي تواند اثر بخشي و كارايي برنامه ريزي اين سيستم را افزايش دهد.
 
عنوان مقاله:  الگوهاي مناسب نياز سنجي براي سنجش نيازهاي سازماني كاركنان شاغل در شبكه هاي بهداشتي و درماني استان اصفهان
نویسندگان:  يارمحمديان محمدحسين, بهرامي سوسن, فروغي ابري احمدعلي

 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید