تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی

تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی

مطالب عمومی
تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی

در این مطلب رابطه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران آموزشی بررسی می گردد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران آموزشی است. روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران مدارس شهرستان کهنوج به تعداد 248 نفر می باشند. روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 148 نفرانتخاب گردید. دراین پژوهش برای جمع اوری داده ها ازدو پرسشنامه های استاندارد هوش فرهنگی (انگ و همکارانش ، 2004) و رفتار شهروندی سازمانی (پادساکف و همکاران، 1990) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که بین هوش فرهنگی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی مدیران آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد. به علاوه تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه ی رفتاری هوش فرهنگی دارای بیشترین سهم 433 / 0 در افزایش، رفتار شهروندی مدیران می باشد.
 
 
نام مقاله : رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی
نویسندگان : مریم بستان پیرا - مرضیه پارسا - حدیث خواجویی

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید