بررسی رابطه بین آموزش و ریسک سازمانی

بررسی رابطه بین آموزش و ریسک سازمانی

مطالب عمومی
بررسی رابطه بین آموزش و ریسک سازمانی

آموزش سازمانی از اصول مهم در تضمین یک عملیات ایمن می باشد که در این مقاله رابطه میان آموزش و ریسک سازمانی بررسی می گردد.

از گذشته تا به امروز، آموزش همواره یکی از مولفه های اساسی در تضمین یک عملیات ایمن بوده است. پرورش نیروی انسانی مجرب، در همه ادوار یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها محسوب میشده و اکنون با به وجود آمدن فضای رقابتی شدیدتر، این مساله نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مقاله می کوشد تا ارتباط میان آموزش و ریسک سازمانی را بیان نماید و در این راستا یک مدل مفهومی ایجاد می کند تا نشان دهد که چگونه فقدان آموزش می تواند موجب افزایش ریسک شود. از طرف دیگر این مدل نیز براساس ترکیب دیدگاه های مختلف در مورد آموزش، در هر دو سطح افراد و سازمان ها تکامل پیدا کرده و همچنین چند جنبه ی بحرانی از ارتباط بین آموزش و ریسک را با هم ترکیب نموده است. ابتدا و پس از بیان وابستگی ها، مشخص شده است زمانی که آموزش افزایش می یابد، ریسک دیگر همان مسیری را که در زمان کاهش آموزش طی می کرد، طی نمی کند. در ادامه نشان داده شده است زمانی که آموزش رو به کاهش است، ریسک به سرعت افزایش پیدا نخواهد کرد. در پایان نیز بحث می شود که چگونه ویژگی های یک سازمان خاص، می تواند بر منحنی ریسک آموزش تاثیرگذار باشد و اینکه چگونه این منحنی، می تواند مناسب یک سازمان خاص باشد.
 
 
نام مقاله : ارائه مدل مفهومی برای تبیین رابطه میان آموزش و ریسک سازمانی
نویسندگان : رسول انسان - حسین پورحسین فروتقه 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید