رابطه آموزش های سازمانی با ارتقاء بهره وری کارکنان

رابطه آموزش های سازمانی با ارتقاء بهره وری کارکنان

مطالب عمومی
رابطه آموزش های سازمانی با ارتقاء بهره وری کارکنان

آموزش های درون سازمانی از عوامل موثر بر ارتقاء انگیزه و بهره وری بر روی کارکنان سازمان می باشد. که در این مقاله به این موضوع پرداخته می شود.

امروزه اهمیت آموزش برکسی پوشیده نیست و همگان بر اهمیت این موضوع در افزایش بهره وری شغلی ، سودآوری سازمان و درنهایت افزایش کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی سازمان توافق نظر دارند . یکی از کارکردهای مهم در مدیریت منابع انسانی، بهسازی و رشد و تعالی سرمایه انسانی در هر سازمان است. در حقیقت، آموزش ظریف ترین و در عین حال مهم ترین کارکرد مدیریت منابع انسانی به حساب می آید. بر این اساس توجه همه جانبه به عرصه آموزش و بهسازی منابع انسانی از دغدغه های اصلی مدیریت سازمانی در عصر کنونی است و از همین روست که گرایش به بهره وری در عرصه آموزش و بهسازی مورد اهتمام همه مدیران در سازمان ها است. این از آن روست که پیشرفت شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات آن در عرصه های مختلف و فعالیت های اداری و خدماتی و موسسات و سازمانها، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و آن را ضروری ساخته است. در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای درباره اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان، بر متفاوت بودن نیازهای انگیزشی آنان در تجویز برنامه های انگیزشی تاکید می شود . همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از پژوهش های صورت گرفته در عرصه آموزش و بهره وری سازمانی، ضمن طرح و بررسی موضوع آموزش های سازمانی، به جایگاه و کارکرد این آموزش ها در سازمان ها اشاره شده و در ادامه تاثیر این عامل در بهبود بهره وری و انگیزش کارکنان سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
نام مقاله : تاثیر آموزش های درون سازمانی در ارتقاء انگیزه و بهره وری کارکنان
نویسندگان : شبنم فتحی - شایان فتحی 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید