رابطه سلامت سازمانی در مدارس با عملکرد مدیران

رابطه سلامت سازمانی در مدارس با عملکرد مدیران

مطالب عمومی
رابطه سلامت سازمانی در مدارس با عملکرد مدیران

در این مقاله رابطه سلامت سازمانی در مدارس با عملکرد مدیران آموزشی بررسی می شود.

تحقیق حاضرباهدف بررسی رابطه عملکرد مدیران اموزشی باسلامت سازمانی درمدارس متوسطه انجام شد متغیر عملکرد مدیران متغیرمستقل و همچنین سلامت سازمانی متغیر وابسته تحقق حاضر می باشند متغیر وابسته نیز که به عنوان مساله اصلی تحقیق درنظر گرفته شده سلامت سازمانی درمدارس متوسطه است به لحاظ هدف کاربردی و ازحیث روش کتابخانه ای ازنوع توصیفی است گرداوری اطلاعات به وسیله منابع کتابخانه ای و فصلنامه و سایتهای مرتبط انجام شده است عمده ترین نتایج بدست آمده به شرح زیر میباشد: یافته های نظری بدست امده طبق نظرمایلز حاکی ازآن بود که سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان ها درمحیط خود و سازگاری باآن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند بین متغیرهای عملکرد مدیران آموزشی و سلامت سازمانی درمدارس متوسطه رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد باتوجه به رابطه مستقیم عملکرد سازمانی و سلامت سازمانی به نظر می رسد که درصورت بهبود عملکرد مدیران سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد و بالعکس
 
 
نام مقاله : رابطه عملکرد مدیران آموزشی باسلامت سازمانی در مدارس متوسطه
نویسندگان : فرخنده نیک محمدی - علیرضا فقیهی 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید