نقش منابع انسانی در سازمان

نقش منابع انسانی در سازمان

مطالب عمومی
نقش منابع انسانی در سازمان

آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و رضایت مندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود.

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب ميشود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط به طور مؤثر فعاليتشان را ادامه و بر کارايي خود بيفزايند. از طرفي از مهمترين خصيصه سازمانهاي امروزي تغيير و تحول ميباشد، درچنين شرايط محيطي پيچيده و متنوع با تحولات سريع، اگر نتوانيم متناسب با اين تغييرات، سازمان، مديران و کارکنان را همگام سازيم، قرباني آن خواهيم شد. لذا نياز به يادگبري سازماني امروزه به خوبي در تمامي سطوح سازمان ثابت شده است. به گونهاي که تحقيقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بين سرمايه گذاري بر آموزش در بهره‌وري سازماني را نشان داده است. 
در اين راستا لازم است فرايند، منابع و اقدامات لازم آموزشي در سازمان شناسايي و در يک مدل علمي متناسب برنامه ريزي شود. چرا که آموزش و بهسازي کارکنان اقدامي راهبردي است که در سطح فردي باعث ارزشمندي و رضايت مندي فرد و در سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان مي شود. 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید