نقش آموزش سازمانی در تحول سازمانی

نقش آموزش سازمانی در تحول سازمانی

مطالب عمومی
نقش آموزش سازمانی در تحول سازمانی

یکی از عوامل مهم در آموزش سازمانی ساختار توانمند سازمان یادگیرنده می باشد که در این راستا توانمندسازی کارکنان، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش از ابزارهای مهم این امر می باشند.

امروزه سازمان یادگیرنده، به عنوان سازمانی آگاه و عنصری حیاتی در ارزش ها، چشم اندازها و اهداف در فعالیتهای فردی و گروهی و ارزیابی آنها مورد توجه است. سازمان یادگیرنده، موانع ساختاری یادگیری را از میان برداشته، ساختاری توانمندی را خلق نموده و مراقبت و نگهداری و ارزشیابی از یادگیری و توسعه آن را در دستور کار خود قرار داده است. سه مقوله توانمند سازی کارکنان، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ابزارهایی هستند که تحول سازمانی را تسهیل می نمایند. موفقیت در محیط متغیر و عرصه پیچیده رقابتی در فضای کسب و کار امروز بطور کامل به یادگیری سازمانی و فردی بستگی دارد. یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروههای درون سازمانی و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمانی به عنوان سیستمی کلی است. یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده می توانند و باید در کنار همدیگر ایجاد شوند. ما در این مقاله به بررسی و تبیین نقش یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در ایجاد تحول سازمانی خواهیم پرداخت.
 
 
عنوان مقاله : نقش یاددگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در تحول سازمانی
نویسندگان :  مهدی مهدی زاده رستم - محمدرضا خرم دبیری

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید