نقش آموزش سازمانی در افزایش تولید ملی

نقش آموزش سازمانی در افزایش تولید ملی

مطالب عمومی
نقش آموزش سازمانی در افزایش تولید ملی

آموزش سازمانی نیروهای انسانی امری ضروری است زیرا مهم ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد.

مهمترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند، استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. آموزش سازمانی یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل مدیریت برای بهبود امور یک سازمان می باشد. با توجه به اهمیت جایگاه آموزش سازمانی در توانمندی کارکنان و ارتقاء شاخص بهره وری و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت تولید ملی، هدف این مقاله نخست تعریف و بیان هدف آموزش سازمانی و بهره وری و سپس بیان رابطه آنها با افزایش رشد اقتصادی و تولید ملی است. پس از بیان دیدگاههای مختلف و دلایل مطروحه به این نتیجه می رسیم که آموزش سازمانی تأثیر مستقیم بر روی سایر شاخص های بیان شده، یعنی توانمندسازی کارکنان، بهره وری و افزایش تولید ملی دارد.
 
 
عنوان مقاله : نقش آموزش سازمانی وتوانمندسازی نیروی انسانی در افزایش بهره وری وتولید ملی
نویسندگان : علی جوکار - عبدالله وثوقی

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید