تاثیر آموزش سازمانی در بهره وری از فرآیند تولید

تاثیر آموزش سازمانی در بهره وری از فرآیند تولید

مطالب عمومی
تاثیر آموزش سازمانی در بهره وری از فرآیند تولید

کلید موفقیت سازمان ها در اثربخشی آن هاست و این امر زمانی تحقق می پذیرد که آموزش سازمانی انجام شود.

کارایی و اثر بخشی را می توان کلید موفقیت سازمان ها و نهادهای مختلف دانست، این مهم زمانی تحقق می یابد که نظارت دقیقی بر فرآیندهای رفتاری و کاری صورت پذیرد و مدیریت منابع انسانی رویکردی اصولی به خود گیرد. بنابراین آموزش و توسعه ی منابع انسظانی را می توان به عنوان ابزاری در نظر گرفت که باعث می شود فرآیندهای سازمانی، رفتاری و کاری در جهت تولید ملی صورتی عملی به خود بگیرد و موجبات نیل سازمان به بهره وری را فراهم می آورد. در این صورت کارایی و اثر بخشی تضمین می شود. در این راستا عمده ترین منابع ا ستراتژیک هر سازمان و یا هر جامعه، م نابع انسانی آن است. جوامعی در بلند مدت قرین م وفقیت خواهند شد ک ه بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح و اصولی در ابعاد شغلی، رفتاری، استاندار نمودن، خودآموزی و ... آموزش و پرورش دهند و همراه تقویت دانش و معرفت و مهارت های فنی لازم، افرادی پرکار و معتقد و مؤمن بسازد، بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت توسعه ی منابع انسانی در کآرآیی و اثر بخشی تولید ملی، در این مقاله سعی بر آن است تا با تبیین شاخص های کارآیی و اثر بخشی به آموزش و توسعه ی م نابع انسانی، به عنوان یک رویکرد جامع در دستیابی به کارآیی و اثر بخشی فرآیندهای تولید ملی اشاره شود.
 
 
عنوان مقاله : نقش آموزش سازمانی و توسعه ی نیروی انسانی در بهره وری فرآیند تولید
نویسندگان : سیداحمد هاشمی - ابوالفضل عباسی

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید