ارزشیابی آموزش بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی

ارزشیابی آموزش بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی

مطالب عمومی
ارزشیابی آموزش بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی

یکی از ابزارهای مهم در مدیریت موثر، آموزش و بهسازی می باشد که در این مقاله به این امر ضروری پرداخته شده است.

آموزش و بهسازی منابع انسانی یک ابزار بسیار مهم در مدیریت موثر و نگهداری کارکنان ماهر است. اما ارزشمندی یک برنامه آموزشی زمانی مشخص می شود که شواهد قابل اطمینان و معتبری بدست آید. هدف از این مقاله، ممیزی و بررسی معیارها و روش های ارزشیابی آموزش بر مبنای 1999:10015 است و بدین منظور یکی از معروف ترین مدل های ارزشیابی آموزش، مدل کرک پاتریک مورد بررسیقرارگرفت که نشان دهنده تشابه معیارها و روش های ارزشیابی این الگو با استاندارد بین المللی 1999:10015 می باشد اما با این وجود انتقادات بسیاری نسبت به این الگو وجود دارد که قابل تامل است.
 
 
عنوان مقاله : ممیزی ارزشیابی آموزش بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی 1999:10015
نویسندگان : اباصلت خراسانی - حامد حسینی ضرابی
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید