یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی

یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی

مطالب عمومی
یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی

طراحی الگوی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری الکترونیکی به رفتار با توجه به گروه بندی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری و بهره گیری از الگوی ارزیابی یادگیری الکترونیکی و انتقال آموزش در سازمان ها امروی مهم و ضروری می باشد.

مقاله حاضر با تأملی در مفهوم یادگیری الکترونیکی و رویکردهای ارزیابی مربوط آغاز می گردد و سپس به معرفی الگوهای ارزیابی الکترونیکی از جمله الگوی مؤسسه سیاستگذاری آموزش عالی (2000) خان (2005) انجمن آموزش بر خط آمریکائی شمالی (2006) مرکز آموزش مجازی دانشگاه ایلینیوز (2007) و همچنین الگوهای انتقال آموزش شامل هلتون (2005) نوئه (1986) آیرس (2005) بالدوین وفورد (1988) می پردازد و در ادامه به معرفی طراحی الگوی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری الکترونیکی به رفتار با توجه به گروه بندی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری و بهره گیری از الگوی ارزیابی یادگیری الکترونیکی و انتقال آموزش در سازمان ها می پردازد. نگارندگان این مقاله از طریق مرور ادبیات و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی به ارائه الگوی با عنوان عوامل مؤثر بر ا نتقال یادیگری الکترونیکی پرداختند. بنابراین روش تحقیق حاضر از نوع کیفی و نظری می باشد.
 
 
عنوان مقاله : شناسائی عوامل مؤثر بر انتفاق یادگیری الکترونیکی به محیط کار در سازمان ها
نویسنده : علی نجفی - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید