آموزش سازمانی بر اساس آموزه های اسلام

آموزش سازمانی بر اساس آموزه های اسلام

مطالب عمومی
آموزش سازمانی بر اساس آموزه های اسلام

یکی از روش های بهبود آموزش در سازمان ها استفاده از اصول و آموزه های اسلامی می باشد.

هدف این مقاله ارائه اصولی مبتنی بر آموزه های اسلام برای به کارگیری در آموزش سازمانی به منظور بهبود آموزش در سازمان می باشد. در این راستا ابتدا به بررسی دیدگاه های اسلام در مورد آموزش و یادگیری پرداخته می شود و سپس اشکال مختلف آموزش در سنت اسلامی و شرایط لازم برای رعایت اصول اسلامی در آموزش سازمانی ذکر می گردد. در نهایت 6 تئصیه استخراج شده از اصول اسلامی آموزش برای به کارگیری در برنامه های آموزش سازمانی ارائه می شود.
 
 
عنوان مقاله : رویکرد اسلامی به آموزش سازمانی با تاکید بر اصول کاربردی
نویسندگان : محمدمهدی تنعمی - وحید بیگی - هادی عارف 
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید