رشد اقتصادی در مسیر آموزش سازمانی

رشد اقتصادی در مسیر آموزش سازمانی

مطالب عمومی
رشد اقتصادی در مسیر آموزش سازمانی

برای آنکه سازمان ها بتوانند در رقابت های جهانی نقش پررنگی داشته باشند بایستی نیروی انسانی خود را تقویت کنند و آموزش های سازمانی خود را ارتقا ببخشند.

سازمان ها برای حفظ بقا در عرصه رقابت های جهانی، ضروری است منابع انسانی توانمند داشته باشند. مطالعات حاکی از آن است که بهبود شرایط کار و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی عامل مهمی در دستیابی به اهداف و ردش و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. در این مقاله به بهره وری کل، بهره وری نیروی انسانی، نقش نیروی انسانی و آموزش سازمانی در بهره وری و اثر آن بر رشد ا قتصادی پرداخته می شود و در پایان نیز الگوی عوامل مؤثر آموزش سازمانی منابع انسانی ارائه گردید.
 
 
عنوان مقاله : رشد اقتصادی در گرو بهره وری نیروی انسانی و آموزش سازمانی
نویسنده : فاطمه همتی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید