نقش آموزش سازمانی و تأثیر آن بر توانمندی سرمایه انسانی

نقش آموزش سازمانی و تأثیر آن بر توانمندی سرمایه انسانی

مطالب عمومی
نقش آموزش سازمانی و تأثیر آن بر توانمندی سرمایه انسانی

شناخت عوامل مؤثر در بهره وری یکی از راه های موفقیت در آموزش است، علی الخصوص آموزش که منجر به یادگیری گردد.

با توجه به اهمیت و نقش بهره وری در فرآیند تولید، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری، یکی از راه های موفقیت در راه دستیابی به بهره وری بیتر است و ادبیات موجود نشان می دهد که عوامل متعددی در رشد بهره وری کل عوامل تولید تأثیر گذارند. در میان این عوامل و بر اساس ادبیات موجود، سطح آموزش به عنوان یکی از ویژگی های نیروی انسانی عاملی است که بر رشد بهره وری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تقریباً تمامی مطالعات موجود تأثیر مثبت و معنی دار آن را بر بهره وری نشان داده اند. در این مقاله که از نوع توصیفی و کتابخانه ای می باشد، آموزشی که منجر به یادگیری مؤثر می گردد تعریف شده است و سپس نقش آموزش نیروی انسانی در بهره وری بیشتر که در نهایت به تولید ملی بتر منجر می شود، معین و مزایا و معایب برون سیاری آموزش به عنوان یک راه میانبر بیان شده است.
 
 
عنوان مقاله : تأثیر آموزش سازمانی بر توانمندی سرمایه انسانی و بهره وری کارکنان
نویسندگان : سیدعلی علوی کیا - بهناز حاج عظیم زنجانی
محل انتشار : دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید