تاثیرات موثر آموزش نظریه تبادل اجتماعی بر تعهد سازمانی

تاثیرات موثر آموزش نظریه تبادل اجتماعی بر تعهد سازمانی

مطالب عمومی
تاثیرات موثر آموزش نظریه تبادل اجتماعی بر تعهد سازمانی

آموزش سازمانی در زمینه تبادل اجتماعی بر رفتار مدنی سازمان و همچنین تعهد سازمانی امری ضروری بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

این پژوهش با هدف تأثیر آموزش نظریه تبادل ا جتماعی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان صورت گرفته است که به روش شبه آزمایشی با دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه انجام شد.نظریه تبادل اجتماعی به مدیران گروه های آزمایشی آموزش داده شد، گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. ابزار این پژوهش پرسشنامه تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی است جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور ارومیه تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاد شد. نمونه پژوهش را 6 مدیر و 41 کارمند شامل می شود. برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و الن و برای سنجش رفتار مدنی سازمانی از پرسشنامه پودساکف، مکنزی، مورمن و فنر استفاده شد. اطلاعات با تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش نظریه تبادل اجتماعی بر رفتار مدنی سازمانی و تعهد سازمانی تأثیر گذار بود.
 
عنوان مقاله : تاثیر آموزش نظریه تبادل اجتماعی روانشناسی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان
نویسندگان : مهران مولوی - صادق ظاهر - اکبر سلیمان نژاد
محل انتشار : دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید