پیامدهای عدم وجود نیازسنجی در آموزش های سازمانی

پیامدهای عدم وجود نیازسنجی در آموزش های سازمانی

مطالب عمومی
پیامدهای عدم وجود نیازسنجی در آموزش های سازمانی

فقدان نظرسنجی در آموزش های سازمانی امری ضروری است که بایستی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای فقدان نیاز سنجی در آموزش های سازمانی از دیدگاه کارشناسان دانشگاه صورت گرفته و از لحاظ هدف کربردی و از لحاظ نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه اساتید و کارشناسان آموزشی، مالی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس تشکیل داده اند که تعداد آنها به 400 نفر می رسد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و تعداد آن را 72 مرد و 73 زن که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، تشکیل می دهد. ابزار اندازه گیری را پرسشنامه محقق ساخته تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل از طریق آزمون های تحلیل واریانس یک متغیره و t دو گروه مستقل صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن هستند که فقط در خصوص اتلاف وقت بین دیدگاه اساتید و کارشناسان این واحد دانشگاهی بر اساس سطح تحصیلاتشان تفاوت معنی دار وجود دارد. تفاوت بین هیئت علمی و کارمندان در مورد مؤلفه های انگیزشی، اتلاف وقت، موازی کاری و تداوم آموزش هی معنی دار بوده و بین پیامدهای نیاز سنجی با سابقه کار آزمودنی ها رابطه ای وجود ندارد.
 
عنوان مقاله : پیامدهای فقدان نیازسنجی در آموزش های سازمانی از دیدگاه اساتید و کارشناسان دانشگاه
نویسندگان : سلما الهیان فیروز - کامیان خزایی
محل انتشار : دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید