نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و سرمایه های انسانی

نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و سرمایه های انسانی

مطالب عمومی
نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و سرمایه های انسانی

با توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین رقابت های جهانی نقش آموزش های سازمانی پررنگ تر از قبل شده است.

قرن بیست و یکم بستر تحولات بیشمار در تاریخ حیات بشر است. شتاب فزاینده تغییر جهانی، توسعه علم و تکنولوژی و رقابت جهانی، همه بر نقش آموزش سازمانی در بستر توسعه پایدار تأکید دارند. پیش از این عوامل کارایی و کیفیت تولید منبعث از دارایی های فیزیکی و مشهود مانند سرمایه و ماشین آلات بوده است. در حالی که امروزه آموزش به همراه تحقیق به عنوان مهمترین عامل در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، از ارزش بیشتری برخوردار گردیده است. هدف از این تحقیق ارائه ی مدلی جهت توانمندی سرمایه انسانی و تولید ملی است. در این مقاله ضمن بیان یکی از مدل های تولید، مدلی برای تدوین الگوی توانمندی سرمایه انسانی معرفی می شود.
 
 
عنوان مقاله : بررسی و تبیین نقش آموزش سازمانی در توانمندی سرمایه انسانی و تولید ملی
نویسندگان : مهدی عظیم مزرجی - حسین بنی فاطمه 
محل انتشار : دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید