آموزش سازمانی مؤثر در توسعه ی منابع انسانی در جهت تولید ملی

آموزش سازمانی مؤثر در توسعه ی منابع انسانی در جهت تولید ملی

مطالب عمومی
آموزش سازمانی مؤثر در توسعه ی منابع انسانی در جهت تولید ملی

نیروی انسانی و آموزش سازمانی و ضمن خدمت از شاخصه های مهم در کشورهای توسعه یافته است، چرا که هیچ سازمانی بدون نیروی انسانی قادر به ادامه حیات خود نمی باشد.

یکی از شاخص های کشورهای توسعه یافته، توجه به نقش نیروی انسانی و آموزش ضمن خدمت در دانشگاهها می باشد. امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست توجه به بهره وری نیروی انسانی، زمینه هماهنگی بین سازمان و منابع انسانی جهت پذیرش اهداف مشترک و تضمین نیل به اهداف سازمان و م نابع انسانی را بوجود می آورد. در بررسی تاریخچه مدیریت و سازمانهای مختلف به این نکته پی می بریم که مدیران و سازمانهائی در پیشبرد اهدافشان موفقند که به برنامه ریزی جهت توسعه شایستگی کارکنان پرداخته و به افراد، متناسب با تخصص و وظیفه آنان فرصت ابراز وجود می دهند. امروزه توجه به بهره وری نیروی انسانی یکی از ظریفترین، دقیقترین و شاید پیچیده ترین کارها در عرصه مدیریت می باشد و روشهنای بهره وری در هر محیط آموزشی با کارآیی نسبی برخوردار است و وظیفه مدیر، تشخیص به م وقع این روشها در هر زمان و مکان می باشد. بنابراین توجه به بهره وری و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها یکی از وظایف خطیر مدیران محسوب شده که در این مقاله به آن توجه شده است.
 
عنوان مقاله : آموزش ضمن خدمت راهبردی مؤثر در توسعه ی منابع انسانی در جهت تولید ملی
نویسندگان : سیداحمد هاشمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردد - ابوالفضل عباسی، دانشجوی کارشناس ارشد علوم تربیتی
محل انتشار : دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید