شناخت آسیب های مدیریت سازمانی

شناخت آسیب های مدیریت سازمانی

مطالب عمومی
شناخت آسیب های مدیریت سازمانی

امروزه نیاز به مدیریت در نظام های آموزشی و سازمانی امری حیاتی است. از این رو ارائه راهکارهایی جهت مدیریت سازمان های آموزشی ضروری می باشد.

امروزه پاسخ سریع به تهدیدها و فرصت های عصر حاضر، مدیران را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل در سازمان ها مطرح ساخته که بر این اساس نیاز سازمان ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار شده است. نیاز به مدیریت و رهبری و اصول آنها، در همه زمینه های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، به ویژه در سازمان ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا آموزش نقشی اساسی در گردش امور سازمان و تداوم بقای آن برعهده دارد. مدیریت آموزشی، در مقایسه با سایر مدیریت ها، به تجربه و قدرت یادگیری همراه با توانایی تصحیح قواعد تصمیم گیری مدیران آموزشی نیاز دارد و به لحاظ تأثیری که می تواند بر جریان و فعالیتهای بهسازی کارکنان و در نتیجه بهبود کیفیت تولیدات سازمان بگذارد، واجد اهمیت بسیاری است. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تشریح آسیب های نظام مدیریت نظام آموزشی و منشاء این آسیب ها، به ارائه ی راهکارهایی به منظور کاهش و رفع آنها پرداخته شود.
 
عنوان مقاله : آسیب شناسی مدیریت نظام آموزشی در سازمان ها
نویسنده : مینا رضازاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محل انتشار: دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید