معرفی استاندارد آموزش ISO 10015

معرفی استاندارد آموزش ISO 10015

مطالب عمومی
معرفی استاندارد آموزش ISO 10015

استاندارد جهانی ایزو 10015 توسط کمیته فنی ISO/TC176 مدیریت و تضمین کیفیت و کمیته SC3 تهیه گردیده است. عوامل مختلفی نظیر “عدم شناسایی نیازهای آموزشی صحیح کارکنان ،عدم توجه به مشاغل در برآورد نیازهای آموزشی تعیین نیازها و نه شناسایی نیازها ، فقدان اهداف و استراتژی های آموزشی ،‌ضعف در طراحی محتوا و برنامه آموزشی، عدم توجه به مسائل مربوط به اجرای دوره های آموزشی ،‌عدم ارزیابی مناسب از تامین کنندگان آموزشی ،‌مشخص نبودن نتایج آموزش و بسیاری از عوامل دیگر” نمایندگان 22کشور جهان را در دسامبر 1999 بر آن داشت تا پیش نویس اصلی استاندارد آموزش ایزو 10015 را طراحی و به عنوان راهنمایی جهت فعالیت های آموزشی سازمان ارائه دهند.

استاندارد آموزش ایزو 10015 با هدف کمک و راهنمای به انجام اثر بخش فعالیت های آموزشی در سازمانها تلاش دارد در چارچوب اصول مدیرت کیفیت که بر پایه استاندارهای سری ISO9000 می باشد، رهنمود هایی را در خصوص مولفه های اصلی آموزش یعنی “تحلیل نیازها، طراحی  و برنامه ریزی، اجرای آموزش ،‌ارزشیابی نتایج و نظارت بر بهبود فرآیند آموزش ” به مسئولین و کارشناسان آموزش سازمانی ارائه نماید..امروزه تلقی مدیران سازمان های پیشرو از مکانیزم آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، راهبردی و خردی آینده سازاست که میتواند بطور آگاهانه برای بهبود مداوم سازمانها و پاسخ به شایستگی های مورد انتظار محیط متغییر بکار رود.
 ساختار استاندارد آموزش  ایزو 10015 بشرح زیر می باشد:
 
 1-    دامنه کاربرد استاندارد آموزش ایزو 10015
 
راهنمایی های مدرج در این استاندارد ایجاد ، اجرا، نگهداری و بهبود راهبردها و سیستم های آموزشی را بر کیفیت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثیر مبگذارد شامل میشود.
 استاندارد  آموزش ایزو 10015  برای همه سازمان ها از هر نوعی میباشند با توجه به نکات زیر قابل به کارگیری است:
 استاندارد  10015 برای استفاده در قرار دادها ، مقررات و صدور گواهینامه در نظر گرفته نشده است.
 استاندارد آموزش ایزو 10015 به الزامات استانداردهای سری ISO 9000 چیزی نمی افزاید و یا آن ها تغییر نمیدهد و یا اصلاح نمیکند.
 پیمانکاران آموزشی میتوانند از این استاندارد در  تامین نیازهای آموزشی و اثربخشی آموزشهای کارکنان استفاده کنند.
 2-    مراجع الزامی
 3- اصطلاحات و تعاریف
 4-  راهنمای هایی برای آموزش
 
4-1- آموزش
 
بایستی مراحل زیر را در فرایند آموزش مورد نظارت قرار دهد:
 الف-  تعیین نیازهای آموزشی
 ب-  طراحی و برنامه ریزی آموزش
 ج-  اجرای آموزش
 د- ارزیابی نتایج آموزش
 4-1-1-  کلیات
 4-1-2 –  تامین خدمات آموزشی
 4-1-3-  مشارکت کارکنان
 4-2 –تعیین نیازهای  آموزشی
 4-2-1 – کلیات
 4-2-2-  تعیین نیازهای سازمان
 4-2-3 –  تعیین ، تجزیه و تحلیل ازلامات مربوط به شایستگی
 4-2-4 – بازنگری شایستگی
 4-2-5-  تعیین فاصله های مربوط به شایستگی
 4-2-6- شناسایی راه حل ها ، برای پایان دادن به فاصله های  مربوط به شایستگی
 4-2-7 –  تعیین مشخصه های نیازهای آموزشی
 4-3-  طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 4-3-1-  کلیات
 4-3-2-  تعیین محدودیت ها
 4-3-3- روش های آموزش و معیارهای  انتخاب
 4-3-4- مشخصه های برنامه آموزشی
 4-3-5- انتخاب پیمانکار آموزشی
 4-4- اجراء  آموزش
 4-4-1- کلیات
 4-4-2-پشتیبانی
 3-4-2-1- پشتیبانی قبل از آموزش
 4-4-2-2- پشتیبانی حین آموزش
 4-4-2-3- پشتیبانی پس از پایان  آموزش
 4-5-  ارزشیابی نتایج آموزش
 4-5-1- کلیات
 4-5-2- گرد آوری داده ها و تهیه گزارش ارزشیابی
 5- پایش و بهبود فرآیند آموزش
 5-1- کلیات
 5-2- صحه گذاری فرآیند آموزش
 

نظرات (1)

  • حسین اسدیحسین اسدی

    با سپاس پیشنهاد می کنم به سال تولید این استاندارد و همچنین معرفی چند سازمان ایرانی که این استاندارد را استقرار داده و نتایج خوبی گرفته اند معرفی می شد

    تاریخ: 1402/02/27 ، زمان: 21:52:37

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید